ความเป็นมาของการทำหลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำ
(Drowning Prevention Course for Program Manager)
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Learning)

    ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉลี่ยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตปีละเกือบ 1,000 คน ส่วนในทุกกลุ่มอายุ เฉลี่ยปีละเกือบ 4,000 คน กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อลดปัญหาการจมน้ำในเด็กมาตั้งแต่ปลายปี 2549 ในทศวรรษที่ผ่านมาสามารถลดการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ลงได้ร้อยละ 50 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายว่า เมื่อสิ้นปี 2579 อัตราการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องลดลงเหลือ 2.5 ต่อประชากรเด็กแสนคน และทุกกลุ่มอายุต้องลดลง ร้อยละ 50 จากปี 2560 (หรือมีอัตรา 3.0 ต่อประชากรแสนคน) ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับประเทศไทย การป้องกันการจมน้ำ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขต กรมควบคุมโรคจึงได้จัดทำหลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำ (Drowning Prevention Course for Program Manager) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ e-Learning ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเรียนรู้ และเข้าถึงได้ง่าย

วัตถุประสงค์

    เพื่อให้บุคลากรในทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขต มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำและมาตรการป้องกันการจมน้ำในทุกมิติ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำกับแผนงานอื่นหรือภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ได้

กลุ่มเป้าหมาย

    บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคส่วนต่างๆ ในทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขต

กรอบเนื้อหาหลักสูตร

    หลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำฯ ประกอบด้วย 6 บทหลัก แต่ละบทหลักมีบทย่อยหรือจำนวนตอนที่แตกต่างกัน โดยรวมแล้วมีทั้งหมด 10 บทย่อย/ตอน ซึ่งแต่ละบทหลักมีระยะเวลาการเรียน ตั้งแต่ 30 – 120 นาที ดังนี้

บทที่จำนวนบทย่อย/ตอนระยะเวลา(นาที)
บทที่ 1 หลักการทั่วไปและระบาดวิทยาการจมน้ำ2120 นาที (ตอนละ 60 นาที)
บทที่ 2 การเฝ้าระวัง/สอบสวนการจมน้ำ160 นาที
บทที่ 3 การป้องกันการจมน้ำ1120 นาที
บทที่ 4 การดูแลรักษา160 นาที
บทที่ 5 ความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ3210 นาที (ตอนละ 120, 60, 30 นาที)
บทที่ 6 สหวิทยาการในการป้องกันการจมน้ำ260 นาที (ตอนละ 30 นาที)
การจัดการเรียนการสอน

วิทยากรผู้สอน: เป็นผู้เชี่ยวชาญป้องกันการจมน้ำในแต่ละด้าน จากหลายภาคส่วน
ผู้เรียน: สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ บทที่ 1 ถึงบทที่ 6 โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 10.5 ชั่วโมง

การประเมินผล

การประเมินผลประกอบด้วย
1) ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนในทุกบท ภายในระยะเวลา 15 วัน
2) ผู้เรียนจะต้องมีระยะเวลาการเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (หรือ 9.5 ชั่วโมง)
3) ผู้เรียนทำแบบประเมินผล ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 โดยจะมีการประเมินผล ภายหลังจากการเรียนจบในแต่ละบท

เกียรติบัตร

    เมื่อเรียนจบทั้ง 6 บท ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมควบคุมโรค ซึ่งผู้เรียนสามารถออกเกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ

    การอบรมหลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำ (Drowning Prevention Course for Program Manager) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Learning) นี้ เป็นเพียงภาคทฤษฎี ซึ่งกรมควบคุมโรค จะจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ที่มีสิทธิที่จะสามารถเข้าอบรมภาคปฏิบัติได้ จะต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีจากระบบการเรียนแบบ e-Learning นี้ แล้วเท่านั้น