DROWNING PREVENTION

COURSE FOR PROGRAM MANAGER

"หลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำ"

DROWNING PREVENTION

COURSE FOR PROGRAM MANAGER

"หลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บุคลากรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขต มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ และมาตรการป้องกันการจมน้ำในทุกมิติ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการ การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำกับแผนงานอื่นหรือภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ใด้

10 ปีที่ผ่านมา

การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉลี่ยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต ปีละเกือบ 1,000 คน ส่วนในกลุ่มอายุเฉลี่ยปีละเกือบ 4,000 คน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้านสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นปี 2579 อัตราการจมน้ำเสียชีวิต

  ■ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี : ลดลงเหลือ 2.5 ต่อประชากรเด็กแสนคน

  ■ ทุกกลุ่มอายุ : ลดร้อยละ 50 จากปี 2560 หรือ 3.0 ต่อประชากรแสนคน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

John Doe
John Doe@username
Read More
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."
John Doe
John Doe@username
Read More
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."
John Doe
John Doe@username
Read More
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."
John Doe
John Doe@username
Read More
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."
John Doe
John Doe@username
Read More
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."
John Doe
John Doe@username
Read More
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."
John Doe
John Doe@username
Read More
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."
John Doe
John Doe@username
Read More
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."
Previous
Next